Wersja historyczna publikacji, ważna od: 07.10.2022 07:49:43 do: nadal, opublikowana przez: Joanna Zarzycka-Poproch

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516 450 Mg oraz dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 100 000 Mg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 54 000 Mg/rok, tj. 147,95 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm. Kluczbork. Prowadzący instalację: „EKO-REGIONU” Sp. z o. o., z siedzibą w Bełchatowie.

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek „EKO-REGIONU” Sp. z o. o., z siedzibą w Bełchatowie, postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516 450 Mg oraz dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 100 000 Mg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 54 000 Mg/rok, tj. 147,95 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm. Kluczbork. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 25). Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dos@opolskie.pl, przez platformę elektroniczną www.epuap.pl, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 730 do 1530  lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska Piastowska 14 45-082 Opole Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Data ważności:11.11.2022

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
Data wytworzenia:07.10.2022
Godzina wytworzenia:07:48
Podmiot udostępniający:Marszałek Województwa Opolskiego
Przewiń do góry