Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.04.2022 10:53:56 do: 14.04.2022 13:03:41, opublikowana przez: Karolina Superczyńska

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Kategoria:Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgodnie z treścią art. 75a – 75ad ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.)  i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

 1. Producentem tablic rejestracyjnych może być przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
  1. posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;
  2. posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
  3. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
  4. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
  5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 2. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, uważa się jednostkę:
  1. produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;
  2. produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
  3. tłoczącą numery rejestracyjne;
  4. produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;
  5. przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
 3. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek województwa na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;
  5. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.

  Razem z wnioskiem przedsiębiorca składa:

  1. certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
  2. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
   • przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
   • osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz
  3. oświadczenie następującej treści:
   “Oświadczam, że:

   • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
   • znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
   • posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej”.

   Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   Powyższe oświadczenie powinno również zawierać:

   1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
   2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.Uwaga: W przypadku, gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, jako spółka cywilna – wniosek oraz wszelkie ww. załączniki, składa każdy przedsiębiorca osobno.
Opłaty:

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia Część I pkt 36.2 wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. gen. J. Hallera 9,  45-867 Opole

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (45-052 Opolu, ul. Oleska 19), za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1990 z późn. zm),  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Data wytworzenia:06.11.2019
Godzina wytworzenia:09:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry