Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.12.2021 10:53:36 do: 03.01.2022 14:25:33, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Piastowska 17 45-082, Opole tel.: (+48)  77 4467847 mail: bdo@opolskie.pl Dyrektor: Barbara Kamińska Z-ca Dyrektora: Aleksandra Zwarycz

 1. Zakres działania Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Biura kieruje dyrektor.
 2. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. wzmacnianie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez wspieranie sektora obywatelskiego oraz aktywności obywatelskiej w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i regionu,
  2. prowadzenie wysokiej jakości działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego,
  3. opracowywanie, we współpracy z departamentami i jednostkami organizacyjnymi, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  4. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne,
  5. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
  6. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu,
  7. konsultacje społeczne mające na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  8. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  9. współpraca i współdziałanie:
   •  z radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
   •  ze środowiskami młodzieżowymi województwa opolskiego, w tym z Forum Młodzieży Województwa Opolskiego,
   • ze środowiskami senioralnymi województwa opolskiego,
   • z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego,
  10. realizacja zadań  na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej,w tym w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
  11. obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
  12. promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe,
  13. wspieranie promocji i organizacji wolontariatu.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:12.05.2016
Godzina wytworzenia:08:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry