Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.07.2021 09:19:55 do: 01.07.2021 09:21:40, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Organizacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego to instytucja pomocnicza Zarządu Województwa Opolskiego, który za jego pomocą wykonuje uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa, który określa ustrój województwa, zasady i tryb pracy Sejmiku oraz Zarządu. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego określa Regulamin organizacyjny . Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jest Marszałek Województwa Opolskiego. Jest on zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek Województwa organizuje pracę Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. W czasie nieobecności Marszałka obowiązki jego pełni Wicemarszałek lub Członek Zarządu na podstawie upoważnienia. Podział nadzoru pomiędzy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza Województwa nad departamentami i jednostkami organizacyjnymi określa zarządzenie Marszałka. Sekretarz Województwa, działając na podstawie upoważnienia Marszałka, sprawuje nadzór koordynacyjno – organizacyjny nad departamentami Urzędu oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu a także czuwa nad prawidłową realizacją pracy Urzędu. Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, Departamentu Cyfryzacji, Biura Bezpieczeństwa oraz Rzecznika Funduszy Europejskich. Skarbnik Województwa – główny księgowy budżetu województwa – organizuje i nadzoruje opracowywanie projektu budżetu i zapewnia prawidłową jego realizację, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej. Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Finansów i bezpośrednio nadzoruje jego pracę. W skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wchodzą następujące Departamenty i Biura:

  link do spraw, które możesz załatwić w Urzędzie.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.04.2021
Godzina wytworzenia:08:04
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry