Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.07.2021 07:17:30 do: 15.10.2021 12:06:11, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 43/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w brzmieniu: Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.,) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 2601/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z późn. zm. Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam podział nadzoru pomiędzy Członków Zarządu Województwa Opolskiego, Skarbnika Województwa Opolskiego oraz Sekretarza Województwa nad komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, który przedstawia się następująco:
 1. 1) Osobiście sprawuję bezpośredni nadzór nad Sekretarzem Województwa, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektorem Ochrony Danych, Radcami prawnymi oraz niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Funduszy Europejskich,
 • Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu,
 • Stanowiskiem Pracy BHP w Departamencie Organizacyjno – Administracyjnym,
 • Biurem Kontroli i Audytu,
 • Gabinetem Marszałka.

2) Jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jestem zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Sejmiku. Przewodniczący Sejmiku Województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa, Komisji i Radnych. W tym przypadku Przewodniczący Sejmiku Województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu drugim.

 
 1. Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Zuzanna Donath-Kasiura sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Departamentem Edukacji i Rynku Pracy,
 • Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości,

oraz koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych takich jak:

 • Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu,
 • Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach,
 • Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
 • Zespół Szkół Medycznych w Brzegu,
 • Zespół Szkół Medycznych w Branicach,
 • Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu,
 • Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
 • Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu,
 • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji,

oraz współpracuje i monitoruje wykonywanie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek z udziałem Województwa tj.:

 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
 • Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
 • Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 
 1. Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Zbigniew Kubalańca sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego,

oraz koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak:

 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu,
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych,

oraz współpracuje ze spółką Moszna Zamek sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej.

 
 1. Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej,
 • Departamentem Infrastruktury i Gospodarki,

oraz koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,

oraz współpracuje z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Opolu, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

 
 1. Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Antoni Konopka sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Departamentem Ochrony Środowiska,

oraz koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak:

 • Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,

oraz współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 
 1. Skarbnik Województwa Opolskiego – Stanisław Mazur sprawuje bezpośredni nadzór nad:
 • Departamentem Finansów,
 • Departamentem Skarbu Województwa.
 
 1. Sekretarz Województwa – Magdalena Stodoła sprawuje bezpośredni nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • Departamentem Organizacyjno – Administracyjnym, za wyjątkiem komórki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c,
 • Departamentem Cyfryzacji,
 • Biurem Bezpieczeństwa, za wyjątkiem sprawowania nadzoru nad Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Rzecznikiem Funduszy Europejskich.

 § 2

Traci moc zarządzenie nr 18/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry