Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.05.2021 13:31:30 do: 21.01.2022 09:29:10, opublikowana przez: Iwona Marek

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione:
  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

 

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ) składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sprawozdania składa się  za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Organ właściwy:Marszałek Województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:03.02.2014
Godzina wytworzenia:13:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry