Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.05.2021 13:28:41 do: 13.05.2021 13:31:30, opublikowana przez: Iwona Marek

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione:
  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ) składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sprawozdania składa się  za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Organ właściwy:Marszałek Województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:03.02.2014
Godzina wytworzenia:13:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry