Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.05.2021 11:28:59 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Geologii
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o udostępnienie informacji geologicznej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej – wg wzoru

  • UWAGI!!!
  • W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy (tj. w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów) lub informacja w postaci danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza
    się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z Ministrem Środowiska.
  • W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie informacji dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.
  • Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.
Opłaty:

brak

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce udostępniania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
Referat Geologii – Wojewódzkie Archiwum Geologiczne
Opole ul. Hallera 9

 

Tryb odwoławczy:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa - decyzja administracyjna
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075).

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:12:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry