Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.05.2021 11:24:34 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Przeniesienie prawa do koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Geologii
Podmioty uprawnione:

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność wydobywczą

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przeniesienie prawa do koncesji na wydobywanie kopaliny powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;

opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

 1. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP ;

opis: podać w/w numery,

załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)

 1. numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany;

załączniki: kserokopia koncesji z jej z późniejszymi zmianami,

 1. zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie prawa do koncesji na rzecz innego podmiotu;
 2. zgodę przedsiębiorcy, na rzecz, którego koncesja zostanie przeniesiona, na wszystkie warunki wynikające z koncesji;
 3. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz, którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej;

załączniki: kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża lub zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji lub umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

 1. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz, którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw;
  załączniki: odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, wyciągi z odpowiednich rejestrów itp.,
 2. wykazanie, że przedsiębiorca ubiegający się o przeniesienie koncesji, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności;
  załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.),
 1. dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę;
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłaty:

Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.).
Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:12:09
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry