Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.08.2020 08:46:57 do: 03.08.2020 09:26:12, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 44 29 340 fax: (+48) 77 44 29 340 e-mail: dzp@opolskie.pl Dyrektor: Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 19)

  1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. W ramach Departamentu funkcjonuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli jako zamiejscowe komórki Urzędu. Pracą Departamentu kieruje dyrektor.
  2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
   1. realizacja współpracy zagranicznej województwa zgodnie z zapisami dokumentu "Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego",
   2. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową, szczególnie z instytucjami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, z instytucjami międzynarodowymi, w tym Unii Europejskiej w zakresie realizowanych przez wymienione jednostki kontaktów zagranicznych,
   3. nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz przedstawicielami innych organizacji,
   4. monitorowanie i koordynacja działań oraz realizacji umów związanych ze współpracą międzynarodową Województwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego,
   5. inicjowanie i realizacja projektów, programów i innych inicjatyw mających na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi Województwa oraz innymi partnerami zagranicznymi,
   6. opracowywanie projektów dokumentów lub ich modyfikacja, będących podstawą prowadzonej przez województwo współpracy zagranicznej,
   7. obsługa merytoryczna, organizacyjna i protokolarna wyjazdów zagranicznych Marszałka, członków Zarządu oraz radnych Województwa, a także oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych,
   8. koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego departamentom przy organizacji wizyt zagranicznych i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami międzynarodowymi,
   9. monitorowanie działań instytucji unijnych w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów Województwa,
   10. inicjowanie oraz zaangażowanie w realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   11. organizowanie staży, wizyt studyjnych, wymian, spotkań gospodarczych zwłaszcza w regionach partnerskich województwa opolskiego oraz w Brukseli,
   12. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją województwa, przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,
   13. współpraca z izbami oraz związkami podmiotów gospodarczych i innymi instytucjami na rzecz promocji gospodarczej i inwestycyjnej Województwa,
   14. współpraca oraz udział w przedsięwzięciach na rzecz promocji Województwa,
   15. udział w realizacji projektów własnych urzędu, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć promocyjnych, organizacji konkursów i innych działań związanych z promocją regionu.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.02.2015
Godzina wytworzenia:14:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry