Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.09.2019 10:35:17 do: 03.10.2019 11:12:01, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Informacje ogólne

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego)

ROZDZIAŁ 10 ORGANIZACJA PRACY W URZĘDZIE I OBSŁUGA INTERESANTÓW

§ 39

Współdziałanie departamentów w zakresie realizacji zadań Urzędu przebiega następująco :

 1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do którego zakresu działania należy dana sprawa – zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Opracowania o istotnym znaczeniu sporządzane przez departamenty powinny być uzgadniane ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi właściwymi w danej sprawie.
 3. W razie zadania wykraczającego poza zakres działania danego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość zagadnień lub istota zadania.
 4. Departament realizujący określone zadania, w tym zadania z zakresu programowania i przygotowywania projektów unijnych, jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji zadania.
 5. Departament koordynujący realizację zadania :
  1. przedkłada departamentom współpracującym materiały do zaopiniowania,
  2. wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów,
  3. wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 4.
 6. Departamenty współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań.

§ 40

 1. Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 2. Senatorów, posłów i radnych oraz osoby chore i niepełnosprawne przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu poza kolejnością.
 3. Kasa Urzędu obsługuje pracowników Urzędu i interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach 10.00 – 12.00.
 4. Pracownicy prowadzą postępowanie bezstronnie i wnikliwie. Szybko i uprzejmie załatwiają sprawy interesantów, bez zbędnej zwłoki udzielają im niezbędnych wyjaśnień.
 5. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

§ 41

Do właściwego przekazu informacji o zasadach pracy Urzędu przeznacza się:
 1. punkt informacyjny dla interesantów,
 2. tablicę informacyjną o godzinach pracy Urzędu,
 3. tablicę informacyjną o rozmieszczeniu stanowisk pracy w Urzędzie oraz tabliczki przy drzwiach pomieszczeń biurowych z wyszczególnieniem imienia i nazwiska pracownika oraz jego stanowiska służbowego.

(…)

§ 43

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określają odrębne przepisy.
 2. w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:
  1. rejestr skarg i wniosków,
  2. rejestry petycji składanych do organów samorządu województwa,
  3. rejestry uchwał organów samorządu województwa,
  4. rejestr Zarządzeń Marszałka,
  5. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  6. rejestr wniosków komisji sejmiku,
  7. rejestr interpelacji i wniosków radnych,
  8. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  9. rejestr poleceń wyjazdów służbowych,
  10. rejestry umów cywilno – prawnych,
  11. rejestr porozumień,
  12. rejestr przesyłek wpływających,
  13. rejestr przesyłek wychodzących.

ROZDZIAŁ 13 ZAŁATWIANIE INDYWIDUALNYCH SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

§ 45

 1. Pracownicy rozpatrując indywidualną sprawę kierują się przepisami prawa oraz zasadami bezstronności, rzetelności, uczciwości.
 2. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw indywidualnych ponoszą dyrektorzy departamentów oraz pracownicy w ramach zakresu obowiązków.
 3. Departament Organizacyjno - Administracyjny koordynuje i kontroluje sposób załatwiania spraw indywidualnych, w szczególności skarg, wniosków i interwencji.
 4. Wszystkie indywidualne sprawy wniesione do Urzędu są rejestrowane w spisach i rejestrach spraw.
 5. Marszałek określa w drodze zarządzenia zasady oraz tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
(...)

Informacja o sposobie załatwiania spraw w postaci elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektroniczny (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) które nałożyły na organy władzy publicznej obowiązek umożliwienia odbiorom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadku gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. A zatem wszyscy zainteresowani mają możliwość załatwienia sprawy urzędowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednak warunkiem przyjęcia podania złożonego w postaci elektronicznej jest spełnienie warunków formalnych przez wnoszącego podanie. Dokument elektroniczny powinien zatem:
 1. być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru Podania i wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres poczty elektronicznej:kancelaria@opolskie.pl.
Wzory formularzy oraz informacje o sposobie załatwienia sprawy dostępne są pod adresem: www.umwo.opole.pl/bip/ w zakładce: „Załatwianie spraw w Urzędzie”

Informacja o przyjmowanych dokumentach elektronicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyjmuje dokumenty elektroniczne na adres kancelaria@opolskie.pl

Akceptowane są struktury fizyczne dokumentów w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012, poz. 526 z późn.zm.). Akceptowane są następujące rodzaje nośników danych:
 • płyta CD, DVD
 • pendrive
Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:09.12.2014
Godzina wytworzenia:08:54
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry