Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.05.2017 10:08:38 do: 15.05.2017 10:55:16, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Piastowska 14 45-082, Opole tel.: 77 54 16 593 (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 31)

  1. Zakres działania Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. Pracą Biura kieruje dyrektor.
  2. W Biurze funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.
  3. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
   1. wzmacnianie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez wspieranie sektora obywatelskiego oraz aktywności obywatelskiej w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i regionu,
   2. prowadzenie wysokiej jakości działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego,
   3. opracowywanie, we współpracy z departamentami i jednostkami organizacyjnymi, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
   4. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne,
   5. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
   6. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu,
   7. konsultacje społeczne mające na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
   8. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   9. współpraca i współdziałanie:
     •  z radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
     •  z Forum Młodzieży Województwa Opolskiego,
     
   10. realizacja zadań  na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej,w tym w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
   11. obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
   12. promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe.

    Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:12.05.2016
Godzina wytworzenia:08:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry