Wersja historyczna publikacji, ważna od: 31.01.2017 09:15:26 do: 30.01.2018 11:11:25, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Ochrony Środowiska

Departament Ochrony Środowiska ul. Hallera 9 45-867, Opole tel.: (+48) 77 44 29 310 e-mail: dos@opolskie.pl Dyrektor: Manfred Grabelus Z-ca Dyrektora: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Komórki organizacyjne:

 • Referat ds. Opłat i Windykacji
 • Referat Geologii
 • Referat Pozwoleń Środowiskowych
 • Referat Gospodarki Odpadami
 • Zespół Polityki Ekologicznej
Adres do korespondencji: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 22)
 1. W Departamencie w ramach Referatu Geologii funkcjonuje stanowisko Geologa Wojewódzkiego.
 2. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw z zakresu: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy Prawo wodne, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarniach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o pomocy de minimis, ustawy o pomocy publicznej, ustawy Ordynacja podatkowej, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  2. naliczanie i redystrybucja opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty recyklingowej, opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat, obsługa finansowo-księgowa, gromadzenie i redystrybucja wpływów z opłat, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
  3. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska, m.in. planu gospodarki odpadami, programu ochrony powietrza, programu ochrony środowiska przed hałasem, programu ochrony środowiska,
  4. monitorowanie i prowadzenie baz danych i rejestrów w zakresie gospodarki odpadami,
  5. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów,
  6. opracowywanie, wdrażanie i opiniowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
  7. współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia warunków do realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie,
  8. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  9. realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  10. prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji geologicznych,
  11. współpraca oraz prowadzenie spraw będących w kompetencji samorządu województwa dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  12. prowadzenie postępowań w zakresie odszkodowań będących następstwem pozwoleń wodnoprawnych,
  13. wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzanie stosownych egzaminów,
  14. prowadzenie spraw będących w kompetencji sejmiku i zarządu województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. parków krajobrazowych,
  15. wykonywanie czynności nadzoru wobec Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:15.02.2016
Godzina wytworzenia:14:28
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry