Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2016 12:43:54 do: 10.12.2019 09:41:24, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy publicznej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie ulg zawierający informacje o:wnioskodawcy, prowadzonej działalności, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc, uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Strony.
 2. Określić rodzaj pomocy publicznej (np.: pomoc de minimis, na restrukturyzację, itp.),
 3. Zaświadczenia o pomocy finansowej jakie zobowiązany otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy publicznej de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 4. Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych przedstawiające sytuację finansową strony (bilans, rachunek zysków i strat lub inne informacje odnośnie sytuacji finansowej).
 5. Wypełniony formularz zawierającyc informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
 6. Inne Informacje i dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes społeczny,
 7. Decyzja pozytywna o udzieleniu pomocy publicznej,
 8. Decyzja negatywna o nie udzieleniu pomocy publicznej
Opłaty:

Przy złożeniu wniosku o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty:

 • 10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji płatne na konto Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 do wniosku dołączyć oryginał przelewu potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej
 • Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17zł na konto 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA.

Zwolnienie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(DZ. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DZ. U. z 2014r. poz. 1543)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007r, nr 90, poz. 607 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. , poz. 888)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012, poz. 749 z późn. Zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628
Uwagi:

W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały de facto 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013)
, natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).
2 Pliki do pobrania pod tabelą w exelu (XMLX)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i zawiera wzór formularza informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Plik do pobrania pod tabelą w wordzie (DOC)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:27.09.2016
Godzina wytworzenia:12:43
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry