Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2016 12:58:18 do: 11.05.2021 11:39:43, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Wydawanie decyzji o zmniejszeniu opłaty podwyższonej o poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia lub umarzającej wspomnianą opłatę

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska tj. wprowadzające gazy i pyły do powietrza, pobierające wodę, wprowadzające ścieki do wody lub ziemi, posiadające własne składowisko odpadów i posiadające decyzję Marszałka Województwa orzekającą o odroczeniu terminu płatności opłaty podwyższonej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek strony o zmniejszenie lub o umorzenie opłaty podwyższonej,
  2. Dokument stwierdzający zakończenie realizowanego przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie przyczyn ponoszenia opłaty podwyższonej,
  3. Potwierdzenie możliwości zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej – decyzja zmniejszająca lub umarzająca opłatę podwyższoną,
  4. Stwierdzenie braku podstaw do zmniejszenia lub umorzenia – decyzja odmawiająca zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:27.09.2016
Godzina wytworzenia:12:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry