Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Riders of Europe. Międzynarodowe spotkanie propagatorów wspólnej Europy.” https://bip.opolskie.pl/2024/04/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznego-riders-of-europe-miedzynarodowe-spotkanie-propagatorow-wspolnej-europy/ Riders of Europe. Międzynarodowe spotkanie propagatorów wspólnej Europy.”, stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 12, 45-082 Opole
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2024 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: i.sekowska@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
    2. Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ul. Barlickiego 17 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.]]>
18-04-2024 25-04-2024 Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu https://bip.opolskie.pl/2024/04/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznego-riders-of-europe-miedzynarodowe-spotkanie-propagatorow-wspolnej-europy/
Iwona Sękowska Iwona Sękowska Województwo Opolskie