Uchwała nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-599-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konsultowania-aktow-prawa-miejscowego-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojew/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVIII 24.10.2023 LVIII/599/2023 Współpraca z organizacjami pozarządowymi https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-599-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konsultowania-aktow-prawa-miejscowego-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojew/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie