Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/   Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stypendium przyznawane jest na okres od 9 do 27 miesięcy, tj. na okres 9 miesięcy w każdym roku akademickim przypadającym na łączny okres przyznania stypendium (od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego), nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia studiów przez studenta. Wysokość stypendium wynosi: 2 000 złotych brutto miesięcznie. Za 9 m-cy – 18 000 złotych brutto rocznie do maksymalnie 54 000 złotych brutto (za 27 m-cy kształcenia) i jest wypłacana na konto wskazane przez studenta.Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim, b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium, d) zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami, po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, e) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 4 lit. d, w którym podejmie zatrudnienie. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 31 października 2023 r. (o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu). Do wniosku należy dołączyć: a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku, b) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku, c) oświadczenie o odpracowaniu pobranego stypendium – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium; d) klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Opolskiego. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji brana będzie pod uwagę średnia ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy w dacie rozpoczęcia studiów mieli miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego. Komisja, rekomendując wnioski Zarządowi Województwa Opolskiego, działa zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Opolskiego. 2020 r. poz. 2892 ze zm.). Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Województwa Opolskiego oraz przekazana kandydatom. Udzielenie stypendium poprzedzi podpisanie umowy określającej w szczególności warunki: przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta – załącznik nr 2 do ogłoszenia. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – załącznik nr 1 i 2 do umowy o przyznanie stypendium. Wykaz deficytowych specjalizacji lekarskich w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Opolskiego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr telefonu: 77 444 55 00 lub 77 444 55 29. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Opolskiego.   Załączniki:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium,
  2. Wzór umowy o przyznanie stypendium,
  3. Wykaz deficytowych specjalizacji lekarskich.
]]>
31.10.2023 Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/https://bip.opolskie.pl/2023/10/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024/
Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Adriana Urbaniak Adriana Urbaniak Województwo Opolskie