Uchwała Nr 10390/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 2 i 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10390-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 11.09.2023 10390/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10390-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego/https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10390-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie