Uchwała Nr 10089/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/08/uchwala-nr-10089-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lipca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-za/ Uchwała Zarządu 2023 Nieobowiązujący VI 2018/2023 24.07.2023 10089/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/08/uchwala-nr-10089-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lipca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-za/https://bip.opolskie.pl/2023/08/uchwala-nr-10089-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lipca-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-za/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie