Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-professor-opoliensis/ a Departament Edukacji i Rynku Pracy

Zarząd Województwa Opolskiego ustanowił Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis, którą przyznaje za działania na rzecz rozwoju potencjału naukowo – badawczego województwa opolskiego:

  • za całokształt dotychczasowych osiągnięć kandydatki / kandydata w obszarze prowadzonej pracy naukowo – badawczej,
  • i/lub działań na rzecz środowiska naukowo badawczego.

Nagroda Professor Opoliensis jest nagrodą finansową w wysokości do 10.000 zł brutto.

Nagroda  przyznawana jest osobom ze stopniem naukowym, co najmniej doktora habilitowanego lub tytułem profesora:

 • pracownikom naukowym uczelni publicznych i niepublicznych woj. opolskiego lub
 • pracownikom naukowym, zatrudnionym w instytutach naukowo-badawczych, centrach badawczych, sieciach badawczych oraz w instytucjach kultury prowadzących badania naukowe itp. lub
 • działającym w stowarzyszeniach i fundacjach o charakterze naukowo – badawczym lub
 • mieszkańcom województwa opolskiego, jeżeli ich działalność spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 regulaminu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać Kandydaci/Kandydatki do nagrody lub reprezentujące ich podmioty, w tym instytucje z siedzibą/oddziałem na terenie województwa opolskiego:

 • uczelnie,
 • instytucje prowadzące działalność naukowo – badawczą,
 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • stowarzyszenia, fundacje, organizacje naukowe i gospodarcze,
 • samodzielni (dr hab., prof.) pracownicy naukowi.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać informacje zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik do regulaminu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów § 1. ust.1 regulaminu:

 • rekomendację/ opinię rektora uczelni (lub osoby uprawnionej) lub innego wnioskodawcy, zawierającą informacje o osiągnięciach kandydat(a) /-tki /-tów (nie dotyczy osób wnioskujących we własnym imieniu);
 • niezależną, merytoryczną opinię eksperta spoza miejsca pracy/działalności kandydata/-tki, w dziedzinie, którą reprezentuje kandydat/ -tka /-ci;
 • kopie elektroniczną dokumentów, listę adresów internetowych itp., potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu;
 • w przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej należy przygotować tożsamą dokumentację w wersji elektronicznej.

Wnioski o przyznanie nagrody należy dostarczać:

 • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wskazany  w ogłoszeniu o naborze;
 • za pośrednictwem platformy ePuap na adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP;
 • osobiście do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, ul. Piastowska 17, 45-526 Opole.

Termin nadsyłania wniosków każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków, na stronie Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

Statut Województwa Opolskiego;

UCHWAŁA NR 9520/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis.

Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Kluba 77 44 45 538 e.kluba@opolskie.pl
https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-professor-opoliensis/https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-professor-opoliensis/https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-professor-opoliensis/
Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Kluba Elżbieta Kluba Województwo Opolskie