Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-doctor-opoliensis/ a Departament Edukacji i Rynku Pracy

Zarząd Województwa Opolskiego ustanowił Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis, której celem jest:

 • wyróżnienie najaktywniejszych pracowników naukowych województwa opolskiego, których osiągnięcia naukowe mają znaczenie dla rozwoju regionu,
 • promocja nauki wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Nagroda Doctor Opoliensis jest nagrodą finansową w wysokości do 5.000 zł brutto.

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis przyznawana jest osobom ze stopniem naukowym, doktora, dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych wskazanych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych.

Nagroda przyznawana jest osobom spełniającym poniższe kryteria obowiązkowe (formalne):

 • praca naukowa na uczelni publicznej i/lub niepublicznej woj. opolskiego i/lub
 • praca naukowa w instytutach naukowo-badawczych woj. opolskiego, centrach badawczych, sieciach badawczych, instytucjach kultury, prowadzących badania naukowe itp. i/ lub
 • aktywna działalność w stowarzyszeniach i fundacjach o charakterze naukowo – badawczym i/lub
 • zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego, jeżeli działalność Kandydata/Kandydatki spełnia warunki, o których mowa  w ust. 5 regulaminu.

Nagroda przyznawana jest w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

1) obowiązkowe:

 1. ukończenie pracy naukowej/publikacji lub cyklu publikacji zakończonej/ wydanej/ wydanego w okresie ostatnich trzech lat, licząc od ostatniego dnia naboru wniosków w danym roku, zawierającej oryginalne elementy naukowe, która wywarła/ może wywrzeć istotny wpływ na rozwój nauki i/lub regionu; ukończona praca może być samodzielna lub z udowodnionym znacznym wkładem Kandydatki/Kandydata oraz
 2. przygotowanie i zrealizowanie działań, promujących naukę i daną dziedzinę wiedzy wśród młodzieży woj. opolskiego (o których mowa w §2 ust. 7 pkt. 6 oraz § 4 ust. 4 i 5 regulaminu) m.in. poprzez przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu dziedziny nauki Kandydatki/Kandydata.

2) dodatkowe (co najmniej jedno):

 1. uznanie na forum ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, potwierdzone uzyskanymi nagrodami, rekomendacjami lub innymi porównywalnymi formami oceny bądź udokumentowane prezentowanie wyników badań na forum międzynarodowym  (jeżeli nie ma nagród czy rekomendacji)

i/lub

2. praktyczne zastosowanie np. w życiu społeczno-gospodarczym, procesie kształcenia studentów, potwierdzone przez osobę kierującą podmiotem wdrażającym efekty pracy lub opinią niezależnego eksperta o możliwości takiego zastosowania.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać Kandydaci/Kandydatki do nagrody lub reprezentujące ich podmioty, w tym instytucje z siedzibą/oddziałem na terenie województwa opolskiego:

  • uczelnie,
  • instytucje prowadzące działalność naukowo – badawczą,
  • organy administracji rządowej i samorządowej,
  • stowarzyszenia, fundacje, organizacje naukowe i gospodarcze,
  • samodzielni (dr hab., prof.) pracownicy naukowi.

 

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wyciąg z pracy naukowo – badawczej / publikacji lub pracę, która jest przedmiotem wniosku; w szczególnych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe dostarczenie pracy / wyciągu z pracy, należy wskazać miejsce, w którym praca jest dostępna / wykorzystywana;
  • oświadczeniem o autorstwie/współautorstwie ww. pracy wraz z oświadczeniem zawierającym procentowy udział poszczególnych autorów i merytorycznym zakresie;
  • niezależną, merytoryczną opinię eksperta (spoza miejsca pracy Kandydata /-ki) w dziedzinie, którą reprezentuje Kandydat /-ka;
  • rekomendację wnioskodawcy, zawierającą informacje o osiągnięciach Kandydata /-tki i uzasadnienie do przyznania nagrody;
  • kopie elektroniczne dokumentów, listę adresów internetowych, itp., potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 1. ust. 5 regulaminu;
  • plan działań, o których mowa w § 1. ust. 5 pkt.1) lit. b) oraz 4. pkt. 4 regulaminu– zawierający m.in. ramowy program i tematykę zajęć promujących naukę, skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych, z zakresu dziedziny nauki Kandydatki/Kandydata (zał. nr 1 do wniosku);
  • zgodę na udostępnienie członkom Kapituły – powołanym przez Marszałka Województwa Opolskiego do oceny wniosków – dokumentów w wersji elektronicznej, o których mowa w ust. 7 regulaminu, w celu przeprowadzenia oceny;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o przyznanie nagrody należy dostarczać:

 • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wskazany  w ogłoszeniu o naborze;
 • za pośrednictwem platformy ePuap na adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP;
 • osobiście do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, ul. Piastowska 17, 45-526 Opole.

Termin nadsyłania wniosków każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków, na stronie Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

Statut Województwa Opolskiego;

UCHWAŁA NR 9521/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2023 r.w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Kluba 77 44 45 538 e.kluba@opolskie.pl
https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-doctor-opoliensis/https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-doctor-opoliensis/https://bip.opolskie.pl/2023/06/nagroda-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-doctor-opoliensis/
Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie