Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu jeździeckiego poprzez wspieranie zawodników”

W dniu 15.03.2023 r. Klub Jeździecki Okoły złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu jeździeckiego poprzez wspieranie zawodników”, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: opolskie.pl/region/organizacje-pozarzadowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 24.03.2023 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: sport@opolskie.pl,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 867 Opole.

 

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.03.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu -Roman Stęporowski
Opublikowano: 17.03.2023, 15:49
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry