Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Szkolenie ze Sztuk Walki" https://bip.opolskie.pl/2023/03/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-miedzynarodowe-szkolenie-ze-sztuk-walki/ „Międzynarodowe Szkolenie ze Sztuk Walki”, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem: opolskie.pl/region/organizacje-pozarzadowe.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 24.03.2023 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: sport@opolskie.pl,
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, 45 867 Opole.
  Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  ]]>
17-03-2023 24-03-2023 Dyrektor Departamentu -Roman Stęporowski https://bip.opolskie.pl/2023/03/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-pozakonkursowym-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-miedzynarodowe-szkolenie-ze-sztuk-walki/
Champion Klub Karate Kyokushin Kamila Dzierżan Kamila Dzierżan Województwo Opolskie