Departament Programowania Funduszy Europejskich https://bip.opolskie.pl/2023/03/departament-programowania-funduszy-europejskich/ ul. Krakowska 38 45-075 Opole (Wejście od strony ul. Leona Powolnego lub ul. Krakowskiej – oficyna) tel.: (+48) 77 54 16 200 fax: (+48) 77 54 16 223 tel. kom. sekretariat: 785 320 473 e-mail: dpf@opolskie.pl Dyrektor: Jacek Partyka Z-ca Dyrektora: Małgorzata Kąpała Komórki organizacyjne:
 • Referat Zarządzania i Programowania (RZP)
 • Referat Oceny Projektów EFRR (PER)
 • Referat Oceny Projektów EFS (PES)
 • Referat Zarządzania Finansowego (RZF)
 • Referat Monitorowania (RM)
W Departamencie funkcjonuje Koordynator zasad równościowych. Do zadań departamentu należy w szczególności:
 1. realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007 — 2013) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wynikająca z procesów końcowego rozliczania ww. Programów,
 2. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG, WUP oraz ZIT (Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej) w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania,
 3. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021 - 2027) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG i WUP w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania,
 4. koordynacja aktualizacji FEO 2021- 2027 oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania Programu, w tym współpraca z OCRG oraz WUP,
 5. dokonywanie obsługi procesu naboru, oceny i wyboru projektów składanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz FEO 2021 — 2027,
 6. koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WO 2007-2013, RPO WO 2014-2020 i FEO 2021 – 2027, wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania, innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania programów operacyjnych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie