Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 130/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.46.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzielonej spółce „MIX-GRAVEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie. https://bip.opolskie.pl/2023/01/zawiadomienie-o-wydaniu-koncesji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-130-2022-z-dnia-12-stycznia-2023-r-znak-dos-rg-7422-46-2022-jj-na-wydobywanie-kruszywa-naturalnego-ze-zloza-roszowice/ Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 130/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.46.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzielonej spółce „MIX-GRAVEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  koncesji nr 130/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.46.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, dla eksploatacji prowadzonej w granicach obszaru górniczego „Roszowice”,  udzielonej spółce „MIX-GRAVEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy. Treść decyzji udostępniono dnia 17 stycznia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”. Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j z późn.zm.). Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.]]> 01.01.1970
Krzysztof Mikołajewicza - Geolog Wojewódzki Joanna Jaworska Marszałek Województwa Opolskiego