DOA-ZP.272.55.2022 „Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)” z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania z miniPortalu: 91e47755-b723-4d88-8624-9c53f12fad3c
Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert jak niżej:

nowy termin składania ofert to: 04.01.2023 r. godz. 08:30,

nowy termin otwarcia ofert to 04.01.2023 r. godz. 09:00. 

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:21.12.2022
Data ważności:31.01.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.12.2022
Wytworzono przez: Anna Kurdej - Michniewicz - Z-ca Dyrektora DOA
Opublikowano: 21.12.2022, 12:54
Opublikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Zmodyfikowano: 20.01.2023, 13:51
Zmodyfikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 133

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry