Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 20

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w Opolu, ul. Piastowska 14 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 20

Działka nr 1832, o powierzchni 0,0611 ha, z karty mapy 9, obręb Koźle, opisana w księdze wieczystej OP1K/00043087/7, na której znajduje się budynek dawnej biblioteki, podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych o powierzchni użytkowej 564,91 m2 i powierzchni piwnic 163,38 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod teren usług nieuciążliwych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, gazowej, odgromowej, c.o. sieciowe. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 540 000,00 zł, wadium 160 000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. o godz. 13.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym i Administracyjnym Samorządu Województwa Opolskiego w Opolu ul. Piastowska 14-Ostrówek – sala Znaku Rodła.

Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania dnia 16.12.2022 r. w godz. 12.00-14.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 06.01.2023 r. do godz. 15.00 w Departamencie Skarbu Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole ul. Powolnego 8, pok. nr 100, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi, dotyczącymi przetargu, znajomości stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, oraz że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych uwag, zastrzeżeń i roszczeń w tym zakresie (formularz oświadczenia i przepisy prawne w Departamencie Skarbu Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Powolnego 8 pokój nr 100 oraz na stronie internetowej Urzędu: https://bip.opolskie.pl w zakładce Menu przedmiotowe/przetargi-nieruchomosci/).
  2. Składający oświadczenie winien przedłożyć wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny (poza osobami fizycznymi), sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
  3. Dokonania w wyżej wym. terminie, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1, wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Banku Millenium S.A. Oddział w Opolu nr 34116022020000000060138543.
  4. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej kupna nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi do 3 dni po przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów operatu szacunkowego w wysokości 2 900,00 zł, przed zawarciem umowy kupna, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, oraz wszelkich innych opłat w szczególności kosztów zawarcia umowy notarialnej i podatków związanych z nabyciem nieruchomości na własność.

Informacje dodatkowe: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Skarbu Województwa, Opole, ul. Powolnego 8, pok. 100 w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 – 15.00, tel. 77 44 82 194, 77 44 82 190, e-mail: dsw@opolskie.pl.

Zarząd Województwa może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Fotografie nieruchomości znajdują się w załączniku.

 

 

Data ważności:31.01.2023
Osoba odpowiedzialna:Bożena Rogowska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.11.2022
Wytworzono przez: Bożena Rogowska
Opublikowano: 08.11.2022, 08:00
Opublikowano przez: Artur Ślimak
Zmodyfikowano: 12.01.2023, 10:59
Zmodyfikowano przez: Mariusz Kozok
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 68

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry