Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium przyznawane przez Województwo Opolskie dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie uchwały Nr 8147/2022 z dnia 2 listopada 2022r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Stypendium przyznawane jest na okres od 9 do 27 miesięcy, tj. na okres 9 miesięcy w każdym roku akademickim przypadającym na łączny okres przyznania stypendium (od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego), nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia studiów przez studenta.
Wysokość stypendium wynosi: 2 000 złotych brutto miesięcznie. Za 9 m-cy – 18 000 złotych brutto rocznie do maksymalnie 54 000 złotych brutto (za 27 m-cy kształcenia) i jest wypłacana na konto wskazane przez studenta.
Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
d) zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu,
e) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 4 lit. d, w którym podejmie zatrudnienie.
Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 25 listopada 2022 r. (o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu).

Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku,

b) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku,

c) oświadczenie o zamiarze: zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa opolskiego, a następnie podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. Pracę należy podjąć niezwłocznie po zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku lekarskim, po odbyciu stażu podyplomowego oraz po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu,

d) klauzulę  informacyjną RODO.

  • Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Opolskiego.
  • Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji brana będzie pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy w dacie rozpoczęcia studiów mieli miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego.
  • Komisja rekomendując wnioski Zarządowi Województwa Opolskiego, działa zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XXII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Op. 2020 r. poz. 2892 ze zm.).
  • Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Województwa Opolskiego oraz przekazana kandydatom.
  • Udzielenie stypendium poprzedzi podpisanie umowy określającej w szczególności warunki: przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  • Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wykaz deficytowych specjalizacji lekarskich w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Opolskiego stanowi załącznik do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr telefonu: 77 444 55 00.

Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Opolskiego.

Data ważności:25.11.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.11.2022
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 04.11.2022, 14:59
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 08.11.2022, 15:08
Zmodyfikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2665

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry