Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 121/2020 z 23 października 2020 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Starte Olesno” położonego na terenie miejscowości Stare Olesno i Wojciechów, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. https://bip.opolskie.pl/2022/10/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-zmieniajacej-koncesje-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-1212020-z-23-pazdziernika-2020-r-na-wydobywanie-kruszywa-naturalnego-ze-zloza-starte-olesno/ Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 121/2020 z 23 października 2020 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Starte Olesno”  położonego na terenie miejscowości  Stare Olesno i Wojciechów, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu  Wodociągów i Kanalizacji sp.  z o. o.  Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  decyzji znak: DOŚ-RG.7422.34.2022.KD z 10 października 2022 r. zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 121/2020 z 23 października 2020 r. znak: DOŚ-II.7422.34.2020.KD ustalonej w brzmieniu w decyzji znak: DOŚ-II.7422.39.2021.KD z 2 listopada 2021 r.  na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Stare Olesno” położonego na terenie  miejscowości Stare Olesno i Wojciechów, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z teścia decyzji oraz z dokumentami sprawy. Treść decyzji udostępniono dnia 17  października 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”. Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./. Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostepnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostepnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.]]> 01.01.1970
Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki Joanna Jaworska Joanna Jaworska Marszałek Województwa Opolskiego