ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Opole, 11 października 2022 r.

DSW-NWF.033.4.10.2022

 

Zapytanie ofertowe

Departament Skarbu Województwa zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Opolskie, Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Dwojak – Departament Skarbu Województwa, k.dwojak@opolskie.pl, 77 54 93 876 lub

Małgorzata Kotowska – Departament Skarbu Województwa, m.kotowska@opolskie.pl; 77 44 82 192

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora (TPI) dla planowanych zadań Województwa Opolskiego w spółce Moszna Zamek sp. z o.o.:

 1. Dokapitalizowanie spółki — podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, w spółce Moszna Zamek sp. z o.o. ze środków budżetu Województwa Opolskiego,
  z przeznaczeniem na inwestycje w majątek spółki oraz systemy i urządzenia. Województwo Opolskie obejmie nowo utworzone udziały.
 2. Przekazanie spółce aportem działek, których właścicielem jest Województwo Opolskie,
  w zamian za objęcie nowych udziałów w podwyższonym o wartość nieruchomości kapitale zakładowym spółki. Działki znajdują się w miejscowości Moszna.
 3. Inwestycje:
 • Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem”.

 

Zamierzenie inwestycyjne:

W zakres zadania wchodzić będzie:

–    roboty rozbiórkowe nawierzchni parkingu oraz stropu nad pomieszczeniami

–    wykonanie stropu na pomieszczeniami piwnicznymi,

–    wykonanie izolacji termicznej stropu nad przyziemiem,

–    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej posadzki na gruncie,

–    wykonanie instalacji wentylacji,

–    wykonanie instalacji wod—kan,

–     wykonanie instalacji CO,

–     wykonaniu instalacji elektrycznej (zasilającej, oświetleniowej)

–    wykonaniu instalacji słaboprądowych,

–    wykonanie parkingu z kostki granitowej oraz jego częściowe zagospodarowanie.

 

 • Stolarka drzwiowa wewnętrzna

W zakres prac wchodzi renowacja wiatrołapu oraz dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych wraz z wymianą przeszkleń.

Dodatkowe informacje:

Jedynym udziałowcem spółki jest Województwo (100%). Nieruchomość, której dotyczą inwestycje, jest oddana w odpłatne użytkowanie spółce, jednakże właścicielem jest Województwo Opolskie. Koszty inwestycji opisanych w pkt. 3 pokryte zostaną w całości z budżetu Województwa Opolskiego.

Opracowanie TPI musi uwzględniać aktualny stan prawny, w szczególności orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz stanowisko dotyczące wykładni zapisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm., zwłaszcza art. 107 oraz art. 108 Traktatu).

 

Termin składania ofert

Ofertę  zawierającą szczegółowy sposób wykonania przedmiotu umowy, należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2022 r.  wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: dsw@opolskie.pl.

 

Wybór oferty

 1. Ocena ofert nastąpi do dnia 25 października 2022 r.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia wynikające wprost z zapytania, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
 3. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli oferent złoży więcej niż 1 ofertę, treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, oferta będzie niekompletna bądź wpłynie po terminie.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 8. Niniejsze zapytanie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Warunek udziału w postępowaniu:

Przystępując do postępowania (składając ofertę) potencjalny Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje do wykonania ww. TPI, poparte co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności polegającej na przygotowywaniu tego typu analiz. Wykonawca oświadcza również, że wykonał w przeszłości min. 2 TPI dla podmiotów publicznych.

Zamawiający może żądać od Wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków, pod rygorem odrzucenia oferty.

Kryterium wyboru oferty:

 1. cena -100%

Proszę o podanie ceny brutto i netto ze stawką VAT oraz kwoty VAT.

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ????/?? x 100

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”;

Cmin – najniższa cena spośród składanych ofert;

Cn – cena oferty badanej.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Termin wykonania prac: Nie później, niż do 22 listopada 2022 r.

 

Ponadto:

 1. Z uwagi na fakt, iż  wartość ewentualnego zlecenia nie będzie przekraczać kwoty 130.000,00 zł, przepisów Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 2. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta (Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem: treści zapytania ofertowego i klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w zakresie niniejszego postępowania.

 

Zapłata: Płatność za wykonanie zlecenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni, w formie przelewu.

Dostawa: Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przedmiotu umowy dostarczy ją na adres Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę własną Zleceniobiorcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że na stronie: https://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/ zamieszczona jest klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.  Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

Data ważności:31.10.2022
Osoba odpowiedzialna:Bożena Rogowska
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.10.2022
Wytworzono przez: Bożena Rogowska
Opublikowano: 12.10.2022, 07:24
Opublikowano przez: Artur Ślimak
Zmodyfikowano: 24.10.2022, 14:01
Zmodyfikowano przez: Małgorzata Kotowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 156

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry