ROZEZNANIE RYNKU na „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 https://bip.opolskie.pl/2022/07/rozeznanie-rynku-na-przygotowanie-projektu-oraz-budowa-systemu-it-w-ramach-realizacji-projektu-life-pn-wdrozenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-powietrza-w-samorzadach-wojewodztwa/ 1.            NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

 3.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza Strona 2 z 5 w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT.

4.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie określonym w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

5.            WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:
  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.            TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycenę usługi należy składać do 11 lipca 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego. Wycena powinna zawierać następujące elementy: cena jednostkowa netto; cena jednostkowa brutto, łączna cena netto i brutto w dwóch wariantach przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 Rozeznania rynku_formularz. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Tańczukiem nr tel. 77/549 38 71.]]>
11.07.2022 Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE Rozeznanie rynku https://bip.opolskie.pl/2022/07/rozeznanie-rynku-na-przygotowanie-projektu-oraz-budowa-systemu-it-w-ramach-realizacji-projektu-life-pn-wdrozenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-powietrza-w-samorzadach-wojewodztwa/https://bip.opolskie.pl/2022/07/rozeznanie-rynku-na-przygotowanie-projektu-oraz-budowa-systemu-it-w-ramach-realizacji-projektu-life-pn-wdrozenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-powietrza-w-samorzadach-wojewodztwa/https://bip.opolskie.pl/2022/07/rozeznanie-rynku-na-przygotowanie-projektu-oraz-budowa-systemu-it-w-ramach-realizacji-projektu-life-pn-wdrozenie-systemu-zarzadzania-jakoscia-powietrza-w-samorzadach-wojewodztwa/
Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE Katarzyna Oszańca Katarzyna Oszańca Województwo Opolskie