Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych https://bip.opolskie.pl/2022/04/udostepnienie-materialow-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-wykonawcy-prac-geodezyjnych-lub-prac-kartograficznych/ a Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu, formatu dostępnych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawione zostały na stronie:

https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/zgloszenie-prac-geodezyjnych/

https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/usluga-rejestracji-i-obslugi-zgloszenia-pracy-kartograficznej-na-poziomie-wojewodzkim/

Nie podlega opłatom

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

Kancelaria Ogólna ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole lub

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu Marszałek Województwa Opolskiego wydaje decyzję administracyjną.  Od decyzji odmawiającej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty  doręczenia decyzji.

Marszałek Województwa Opolskiego
  • art. 40 a ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
  • §12 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jacek Górny – Geodeta Województwa
Jacek Górny – Geodeta Województwa Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie