Opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy/strategii rozwoju ponadlokalnego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dot. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/04/opiniowanie-projektu-strategii-rozwoju-gminy-w-zakresie-sposobu-uwzglednienia-ustalen-i-rekomendacji-dot-ksztaltowania-i-prowadzenia-polityki-przestrzennej-w-wojewodztwie-okreslonych-w-strategii-roz/ a Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Wójt / burmistrz / prezydent miasta / organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia

  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta / organu wykonawczego związku międzygminnego albo stowarzyszenia
  • Projekt strategii rozwoju gminy / strategii rozwoju ponadlokalnego

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie