Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/04/kontrakt-programowy-dla-wojewodztwa-opolskiego/ Kontrakt Programowy stanowi umowę zawartą pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (przedstawicielem strony rządowej) a Zarządem Województwa Opolskiego (strona samorządowa), będącym Instytucją Zarządzającą Programem Regionalnym pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Zgodnie z art. 14ra ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) Kontrakt Programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa. Przedmiotem Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego [dalej: Kontrakt] jest określenie kierunków i warunków dofinansowania Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w tym przedsięwzięć priorytetowych. Kontrakt został podpisany w dniu 15 marca 2022 r. przez przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego – wicemarszałkowie województwa Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca. Wcześniej swój podpis na dokumencie złożył Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Waldemar Buda. Treść Kontraktu znajduje się na stronie internetowej rpo.opolskie.pl – zakładka Poznaj program na lata 2021-2027 - Zapoznaj się z dokumentami – Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego link do dokumentu.   Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego podpisany 15.03.2022 r.]]> https://bip.opolskie.pl/2022/04/kontrakt-programowy-dla-wojewodztwa-opolskiego/
Wojciech Dudek Wojciech Dudek Wojciech Dudek Województwo Opolskie