Zapytanie ofertowe - Usługa kompleksowej organizacji kampanii promocyjnej pn. „Opolskie ze smakiem”, która obejmie: opracowanie, produkcję i emisję 4 filmów kulinarnych o tematyce świątecznej na portalu internetowym o zasięgu regionalnym (województwo opolskie) i własnym kanale społecznościowym fb oraz publikacji artykułów prasowych w papierowym wydaniu dziennika o zasięgu regionalnym (województwo opolskie), przez podmiot niebędący dostawcą audiowizualnych usług medialnych. https://bip.opolskie.pl/2021/11/zapytanie-ofertowe-usluga-kompleksowej-organizacji-kampanii-promocyjnej-pn-opolskie-ze-smakiem-ktora-obejmie-opracowanie-produkcje-i-emisje-4-filmow-kulinarnych-o-tematyce-swia/
 • Filmy:
  • Kompleksowa realizacja 4  filmów kulinarnych o tematyce świątecznej o długości od 5 do 10 minut każdy, w miejscach wskazanych przez zamawiającego i w ścisłej współpracy z zamawiającym.
  • Zapewnienie osoby prowadzącej i pełniącej rolę narratora w każdym odcinku (maksymalnie dopuszcza się udział dwóch różnych osób, dla zapewnienia spójnej identyfikacji).
  • Zakup artykułów spożywczych, niezbędnych do realizacji przepisów w poszczególnych odcinkach, w ścisłej współpracy z zamawiającym.
  • Filmy powinny poprzez nowoczesną i atrakcyjną formę być dostosowane do współczesnego widza, a użyte w filmie środki techniczne mają zagwarantować uzyskanie finalnego produktu na wysokim poziomie.
  • Dźwięk w filmach obejmować powinien również odgłosy tła i efekty dźwiękowe niezbędne dla obrazu, wypowiedzi osób oraz podkład muzyczny dopasowany do tematu danego odcinka.
  • Do produkcji filmów wykonawca będzie zobowiązany wykorzystać profesjonalny sprzęt umożliwiający zebranie materiału do filmu o najwyższej jakości dźwięku i wierności odwzorowania obrazu, zapewniający najwyższe walory artystyczne i estetyczne, przy wykorzystaniu nowych i popularnych trendów stosowanych przy produkcji tego rodzaju treści.
  • Publikacja filmów na prowadzonym przez wykonawcę portalu internetowymi i kanale społecznościowym fb o zasięgu regionalnym – data publikacji będzie tożsama z datą publikacji artykułów prasowych
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ostatecznej akceptacji wykonanych filmów, a wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wprowadzać wszystkie poprawki zgłaszane przez zamawiającego do projektów przesłanych do akceptacji.
   
  1. Artykuły prasowe:
  • Publikacja 4 artykułów na 1 stronę (min. Wymiar 250 mm x 290 mm) w prasie o zasięgu regionalnym (województwo opolskie), tematycznie i czasowo związanych z emitowanymi filmami (informacja, przepis, zdjęcia).
  • Po stronie wykonawcy będzie opracowanie merytoryczne i graficzne poszczególnych artykułów, w ścisłej współpracy z zamawiającym.
  • zamawiający uzgodni w trybie roboczym z wykonawcą konkretną dzienną datę publikacji artykułów, która będzie tożsama z datą emisji filmów.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ostatecznej akceptacji wykonanych filmów, a wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wprowadzać wszystkie poprawki zgłaszane przez zamawiającego do projektów przesłanych do akceptacji.
  3. Etapy realizacji zamówienia: Etap I – po wyłonieniu wykonawcy, w dniu zawarcia umowy przygotowanej przez zamawiającego –omówienie koncepcji kompleksowej usługi i ustalenie harmonogramu prac nad realizacją. Szczegółowy harmonogram ustalany będzie na bieżąco przed realizacją poszczególnych odcinków, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Etap II – produkcja poszczególnych odcinków i ich emisja, pisanie  artykułów prasowych i ich publikacja – ścisłej współpracy w zamawiającym i zgodnie z ustalonym harmonogramem. 4. Miejsca realizacji i zakres prac: Teren województwa opolskiego - należy przyjąć, że każdy odcinek realizowany będzie w innym miejscu, które zostaną wskazane przez zamawiającego. IV.Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena – waga 100 % V. Wymagania w stosunku do wykonawcy:   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponują doświadczeniem, potencjałem technicznym, organizacyjnym i finansowym umożliwiającym realizację zamówienia. VI. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek vat ze wskazaniem ostatecznej ceny brutto. Cena brutto oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. VII. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty muszą być podpisane przez wykonawcę. IX. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 16.11. 2021 r. Do godz. 10:00 Sposób złożenia oferty:
  • Elektronicznie na adres poczty: drw@opolskie.pl lub
  • Pocztowo (liczy się data wpływu do urzędu) lub osobiście na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Piastowska 14 45-082 Opole Z dopiskiem „Opolskie ze smakiem”   O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu poczty email lub wpływu oferty do siedziby urzędu. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. X. Przesłanki odrzucenia oferty:
  1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy wykonawca nie spełnia obowiązkowych wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
  2. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym powyżej w pkt. X zaproszenia.
  XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. XII. Dopuszcza się możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przez zamawiającego bez wyboru żadnej z ofert. XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XIV.Informacje dotyczące wyłonienia wykonawcy: Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza. XV. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Niezwłocznie po poinformowaniu wykonawcy o wyborze jego oferty podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w urzędzie. XVI. Informacja dotycząca płatności za zrealizowane zlecenie: Płatność będzie zrealizowana po zakończonej kompleksowej realizacji (w tym emisji i druku papierowego) wszystkich odcinków, wg stawki wskazanej w złożonym formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Płatność  realizowana będzie  przelewem w ciągu 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do urzędu faktury vat, nie później jednak niż do 30 grudnia 2021 r. Przy założeniu że przedsięwzięcie zostanie realizowane bez zastrzeżeń, zgodnie z zawartą umową. Faktura wystawiona na: Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole NIP: 754-307-75-65 Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole XVII. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:
  1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższą kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Do zadań wykonawcy należeć będzie zapewnienie spójnej formuły dla powstających w ramach realizacji przedmiotu zamówienia filmów (m.in. Oprawa graficzna, czołówka, plansza początkowa, plansza końcowa, napisy) oraz zamieszczenie oznaczeń promocyjnych w materiałach video (m.in. Wskazane logotypy).
  3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentu rolnictwa i rozwoju wsi pod nr tel. 77 44 82 125; 77 44 82 108; 77 44 82 109; e-mail: dziedzictwokulinarne@opolskie.pl
       załączniki:
  1. Formularz oferty.
  ]]>
  16.11.2021 Wiesław Kryniewski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zakup https://bip.opolskie.pl/2021/11/zapytanie-ofertowe-usluga-kompleksowej-organizacji-kampanii-promocyjnej-pn-opolskie-ze-smakiem-ktora-obejmie-opracowanie-produkcje-i-emisje-4-filmow-kulinarnych-o-tematyce-swia/
  Ewa Kotula Ewa Kotula Województwo Opolskie