DOA-X.272.26.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.”

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania miniPortal : 60f93445-9a3b-42f7-af94-e535d96ea9c5

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami)– dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

 

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:30.11.2021
Data ważności:31.01.2022

Metryczka

Wytworzono: 30.11.2021
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 30.11.2021, 11:55
Opublikowano przez: Magdalena Oborska
Zmodyfikowano: 25.04.2023, 11:18
Zmodyfikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 541

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry