Pan Zdzisław Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski w Tłuszczu – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności 45 000 Mg, zlokalizowanej w Pawłowiczkach – odmowa zmiany pozwolenia https://bip.opolskie.pl/2021/09/pan-zdzislaw-dabrowski-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-pod-nazwa-uslugi-transportowe-i-handel-zdzislaw-dabrowski-w-tluszczu-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/09/pan-zdzislaw-dabrowski-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-pod-nazwa-uslugi-transportowe-i-handel-zdzislaw-dabrowski-w-tluszczu-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego