Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany planu w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego https://bip.opolskie.pl/2019/11/uzgadnianie-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zmiany-planu-w-zakresie-uwzglednienia-wynikow-audytu-krajobrazowego/ a

wójt/burmistrz/prezydent miasta

Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany planu (tekst wraz z załącznikiem graficznym – mapa planu)

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9, 45-887 Opole

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tj. za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego).

Zarząd Województwa Opolskiego - postanowienie
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie