Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w drugim półroczu 2018 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym.

Zarząd Województwa Opolskiego

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego w drugim półroczu 2018 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym.

 

 1. Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań
 2. W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
 • wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
 • wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 2. Zadania określone w pkt 1 winny wpisywać się w treść „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów”, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIV/386/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. Zadania nawiązujące do rocznic odbywać się będą pod wspólnym hasłem: „Polska – Samorząd – Wspólnota”, https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/11/386-uch-rezolucja-100-lecie-Niepodleg %C5%82o%C5%9Bci.pdf .
 3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
 4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 i w roku 2017.
 2. Na realizację zadań publicznych przeznacza się kwotę do 500 000 zł.
 3. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 4. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku 2018 wyniosła 1.050.000 zł., a w roku 2017 wyniosła 358.000 zł., – wykazy zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych Podmiotom, znajdują się pod linkami:

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wykaz-przyznanych-dotacji-ekstraliga.pdf

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/12/wykaz-przyznanych-dotacji-sport.pdf

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/07/wykaz-przyznaych-dotacji1.pdf

III.  Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecenie zadania publicznego i przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 11 i 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ) lub innych właściwych przepisów.
 2. Podmioty mogą otrzymywać dotacje z budżetu Województwa na cele publiczne, związane z realizacją zadań Województwa, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
 3. Zarząd Województwa przyznaje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie, w drodze zawarcia umowy.
 4. Dotacje nie mogą być przyznawane na:

1) pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów, za wyjątkiem kosztów związanych zrealizacją zadania publicznego,

2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu województwa, na podstawie przepisów szczególnych,

3)  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4)  działalność gospodarczą Podmiotów,

5)  działalność polityczną i religijną.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie 15 dni od terminu zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku, w którym jest realizowane zadanie publiczne.
 3. Zarząd Województwa może odmówić Podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Podmiotu.
 4. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
 5. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego będzie rozliczana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Termin i warunki realizacji zadania.
 7. Zadanie winno być wykonane od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniejszym niż od dnia zawarcia umowy.
 8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 9. W budżecie zadania Podmiot winien uwzględnić środki finansowe, które będą przeznaczone na promocję Województwa Opolskiego, w tym między innymi na: ulotki, banery, publikacje, spoty medialne – nie dotyczy zadań realizowanych ze środków PFRON. Zasięg lub wymiar promocji Województwa Opolskiego winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu zadania.
 10. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 11. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  • realizowanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  • dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  • oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 12. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconych zadań publicznych wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zlecane zadania.
 13. Na Podmiocie spoczywa obowiązek uregulowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących: organizacji imprez zbiorowych, jak również pozyskania wszelkich ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli/zarządców terenu. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu.
 14. Termin i warunki składania ofert.
 15. Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych
  w niniejszym ogłoszeniu.
 16. W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:
  • organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j. z Dz.U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 17. Podmiot może złożyć tę samą ofertę realizacji zadania publicznego tylko do jednego konkursu finansowanego z budżetu województwa i otrzymać tylko raz dofinansowanie jej realizacji.

3 a. W ramach konkursu dany Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert, Podmiot jest zobowiązany do wyboru jednej oferty i wycofania pozostałych. W przeciwnym przypadku wszystkie złożone oferty pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. Dwa lub więcej Podmiotów działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art.14 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 2. Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana  i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
 3. Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie,

do dnia 21.08.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3  lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu (III piętro).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Koperta, o której mowa w pkt.6 ust. 2  winna być opisana w następujący sposób:

1)  nazwa Podmiotu występującego o dotację wraz z adresem,

2)  nazwa zadania publicznego, w ramach którego składana jest oferta,

3)  nazwa zadania realizowanego przez Podmiot składający ofertę,

4)  termin realizacji zadania publicznego.

 1. 7. Oferta, powinna zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • określenie zasięgu terytorialnego realizowanego zadania publicznego (wojewódzki tzn. obejmujący co najmniej dwa powiaty, ogólnopolski, międzynarodowy);
 • opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym planowany poziom osiągnięcia rezultatów, sposób monitorowania rezultatów;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym środków finansowych przeznaczonych na promocję Województwa;
 • informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
 • zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów – jeśli dotyczy.
 1. 8. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

1) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego/kopia aktualnego, na dzień złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

3) oświadczenie o zapoznaniu się z funkcjonowaniem aplikacji Generator eNGO – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizacje zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przyjętego Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.

 1. Do oferty w wersji papierowej winny być dołączone załączniki oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu, co oznacza objęcie poświadczeniem całości treści dokumentu. Poświadczenie zgodności z oryginałem winno zawierać miejsce i datę tego poświadczenia. W przypadku Podmiotów nie posiadających osobowości prawnej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty i realizacji zadania.
 2. Załączniki określone w pkt 8 ust. 2-3 winny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem/podpisami uprawnionej/uprawnionych statutowo bądź upoważnionej/upoważnionych w tym celu osoby/osób.
 3. W trakcie dokonywania oceny ofert możliwe jest wezwanie Podmiotów do uzupełnienia braków formalnych. Podmioty mogą uzupełnić braki formalne w ciągu 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków formalnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronach internetowych Urzędu, oraz w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie www.opolskie.engo.org.pl.
 4. Nie uzupełnienie braków formalnych przez Podmiot w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty/ofert bez rozpatrzenia.
 5. Uzupełnioną ofertę należy złożyć zgodnie z trybem określonym w pkt 5 – 10.
 6. Druk wzoru oferty, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały wskazane w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl .
 7. Nie będą rozpatrywane oferty wraz z załącznikami:

1)  złożone niezgodnie z dyspozycją pkt  4 – 9,

2) złożone po terminie

3) złożone przez Podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie,

4) złożone przez Podmioty nie prowadzące działalności statutowej  w ramach obszaru określonego w ogłoszeniu,

5) na zadania nie wpisujące się w zakres określony w ogłoszeniu.

 1. Zarząd Województwa unieważni konkurs, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu,

3)zamieszczenie w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

4) zamieszczenie w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

 1. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 70 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 3. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu orazna stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 5. Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia Podmioty w formie pisemnej o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego lub odrzuceniu oferty.
 6. Dla uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 7. Złożone oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentom.
 8. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
 • uregulowana sytuacja formalno-prawna Podmiotu składającego ofertę,
 • kompletność oferty i załączników,
 • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi Podmiotu,
 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
 • zawartość merytoryczna oferty, w tym spójność z zadaniami publicznymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
 • proponowana jakość wykonania zadania publicznego (w szczególności: zapewnienie wysokich standardów realizacji zadania – organizacyjnych, merytorycznych, dbałość o wykonanie zadania, efektywne wykorzystanie środków finansowych, odpowiednia obsługa merytoryczna, trwałość zadania, zapewnienie szerokiego dostępu dla adresatów zadania) i kwalifikacje osób biorących udział przy jego realizacji (w  szczególności: wykształcenie i doświadczenie zawodowe kadry w obszarze realizowanego zadania),
 • zasięg terytorialny realizowanego zadania publicznego (wojewódzki, tzn. obejmujący co najmniej dwa powiaty, ogólnopolski, międzynarodowy),
 • adresaci, do których kierowane jest zadanie publiczne (ilość, specyfika grupy beneficjentów),
 • udział finansowych środków własnych i/lub środków pochodzących z innych źródeł,
 • udział środków finansowych na promocję Województwa,
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym planowany poziom osiągnięcia rezultatów, sposób monitorowania rezultatów,
 • ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • ranga, poziom sportowy, klasa rozgrywkowa i pozycja w lidze w ramach realizowanego zadania,
 • ilość rozgrywanych zawodów w okresie realizacji zadania,
 • promocja Województwa Opolskiego na szczeblu krajowym i międzynarodowym m.in. poprzez: informację o projekcie na portalach społecznościowych typu facebook, informację w mediach – radio, telewizja, relacje prasowe i internetowe, udział zawodników w kampaniach społecznych i innych działaniach komunikacyjnych na rzecz Województwa Opolskiego,
 • kreowanie wizerunku Województwa Opolskiego oraz idei „Rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów” podczas rozgrywanych zawodów sportowych poprzez  wizualizację logotypów m.in. na: strojach reprezentacyjnych i meczowych, banerach i bandach w miejscach widocznych dla kibiców, naklejkach na parkiecie, a także w informacjach o projekcie na plakatach, ulotkach, folderach i biletach.

VII.  Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji Podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Województwa , Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację innych zadań
  w zakresie pożytku publicznego.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Podmiotem.
 3. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy, do:

1) informowania, że zadanie jest finansowane/dofinansowane z budżetu Województwa na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

2) umieszczenia logo i/lub herbu Województwa Opolskiego na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniających jego dobrą widoczność,

3) udostępnienia informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a ustawy z dnia            24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450       z późn. zm.) – jeśli dotyczy.

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 2. Dotowany Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Województwa jest zobowiązany do:
  • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  • dostarczenia na wezwanie departamentu merytorycznego lub jednostki organizacyjnej oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  • poddania się kontroli prawidłowości realizacji i wykonania zadania publicznego, w zakresie wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na warunkach określonych szczegółowo w umowie,
  • sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w wersji elektronicznej i papierowej o tej samej, spójnej sumie kontrolnej pomiędzy ww. wersjami w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
  • wystosowania zaproszeń do Zarządu Województwa Opolskiego do udziału w przedsięwzięciach finansowanych/ dofinansowanych z budżetu Województwa.
 3. W rozliczeniu finansowania lub dofinansowania zadania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą podpisania umowy.
 4. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Samorządu Województwa może być wyłącznie zawarta umowa.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są  udzielane są w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 325, 77 44 29 322.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.08.2018
Wytworzono przez: Ewa Światły
Opublikowano: 01.08.2018, 11:26
Opublikowano przez: Paweł Polak
Zmodyfikowano: 17.09.2018, 13:36
Zmodyfikowano przez: Kamila Dzierżan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 427

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry