Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty wprowadzające na rynek krajowy baterie i akumulatory.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzone sprawozdania wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory powinien złożyć:

 1. sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ww. sprawozdanie „wprowadzający” składa w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i
  akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341).
 2. sprawozdanie dot. wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)
 3. wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca następującego po roku, którego opłata dotyczy (opłata produktowa ponoszona jest przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne w przypadku nie osiągnięcia przez niego określonych
  poziomów zbierania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274).
 4. wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (wprowadzający baterie lub akumulatory, jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Wykonując powyższy obowiązek wprowadzający: przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, albo – przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następującego roku na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego – co
  najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165).
 5. wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie z osiągniętych poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o
  osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r., Nr 163, poz. 1304).

Nr konta bankowego na który należy wpłacić naliczoną opłatę produktową oraz środki finansowe przeznaczone na realizację kampanii edukacyjnych, związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami z użytymi bateriami i akumulatorami, oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów:

61 1160 2202 0000 0001 5350 4146
 

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.11.2016
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 07.11.2016, 11:06
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 16.03.2020, 14:10
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1225

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry