Program „Wspieramy najlepszych IV” https://bip.opolskie.pl/2016/11/program-wspieramy-najlepszych/ a

Zgodnie z  Uchwałą XLIV/463/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

  • uczniowie i uczennice szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wnioski mogą składać:

  • osoby fizyczne

wniosek zgodny ze wzorem dostępny na stronie www.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 14 45-082 Opole
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  • Statut Województwa Opolskiego
  • Uchwała nr XLIV/463/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Anna Oleksiak - Podinspektor, Departament Edukacji i Rynku Pracy 77 44 45 545 wspieramynajlepszych@opolskie.pl; a.oleksiak@opolskie.pl Departament Edukacji i Rynku Pracy
https://bip.opolskie.pl/2016/11/program-wspieramy-najlepszych/https://bip.opolskie.pl/2016/11/program-wspieramy-najlepszych/https://bip.opolskie.pl/2016/11/program-wspieramy-najlepszych/
Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Kluba Elżbieta Kluba Województwo Opolskie