Rozpatrywanie skarg i wniosków https://bip.opolskie.pl/2016/09/rozpatrywanie-skarg-i-wnioskow/ a

każdy

  • Skarga lub wniosek sformułowany na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu.
  • Termin przekazania skargi/wniosku według właściwości – 7 dni
  • Termin załatwienia skargi/wniosku (udzielenie odpowiedzi skarżącemu/wnioskodawcy) – nie później niż w ciągu miesiąca

brak

Sejmik Województwa, Zarząd Województwa lub Marszałek Województwa w zależności od przedmiotu skargi – przekazanie skargi/wniosku według właściwości lub załatwienie skargi/wniosku i poinformowanie skarżącego/wnioskodawcy o sposobie załatwienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46)
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Referat Organizacji
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Aleksandra Andruszkiewicz Aleksandra Andruszkiewicz Województwo Opolskie