Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2016/09/raport-o-stanie-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-opolskiego/ Pierwszy Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego został opracowany w latach 2004-2006, a jego wyniki przedstawiono na sesji nr XLIX Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 27 czerwca 2006 r. Ustalenia tego dokumentu stanowiły podstawę do wszczęcia procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Kolejne Raporty opracowywane były w latach: 2010, 2013, 2018. W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Opolskiego zapoznał się ustaleniami piątej edycji Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Dokument oprócz charakterystyki aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego zawiera informację nt. zmian w jego zagospodarowaniu, jakie dokonały się w województwie opolskim w latach 2018-2022, a także ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) Raport obejmuje zakres wskazany w art. 39 ust. 3 ustawy, tym samym zawiera:
  • charakterystykę podstawowych elementów przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych w regionie;
  • ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa po roku 2018, tj. po przyjęciu poprzedniego Raportu;
  • ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
a ponadto
  • ocenę stanu planowania miejscowego w gminach województwa;
  • ocenę aktualności ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego;
  • rekomendacje do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
]]>
https://bip.opolskie.pl/2016/09/raport-o-stanie-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2016/09/raport-o-stanie-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2016/09/raport-o-stanie-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-opolskiego/
Katarzyna Piechówka Nikola Starzec Nikola Starzec Województwo Opolskie