Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38
45-075 Opole
(Wejście od strony ul. Leona Powolnego lub ul. Krakowskiej – oficyna)
tel.: (+48) 77 54 16 200; 77 54 16 201
fax: (+48) 77 54 16 223
tel. kom. sekretariat: 785 320 473
e-mail: dfe@opolskie.pl

Dyrektor: Karina Bedrunka
Z-ca Dyrektora: Jacek Partyka
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Ślusarz
Z-ca Dyrektora: Danuta Olender
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Kąpała
Z-ca Dyrektora IC: Maja Byrdak

Komórki organizacyjne:

 • Referat Zarządzania i Programowania (RZP)
 • Referat Oceny Projektów EFRR (PER)
 • Referat Oceny Projektów EFS (PES)
 • Zespół ds. Procedur Naboru Projektów (ZNP)
 • Referat Wdrażania EFRR (WER)
 • Referat Wdrażania EFS (WES)
 • Referat Zarządzania Finansowego (RZF)
 • Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF (RK)
 • Referat Monitorowania (RM)
 • Referat Promocji RPO (RP)
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (RPI)
 • Referat Pomocy Technicznej (RPT)
 • Referat Instytucji Certyfikującej (RIC)
 • Zespół ds. Interregu (ZI)

Departament realizuje zadania dotyczące wdrażania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007–2013) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wynikająca z procesów końcowego rozliczania ww. Programów,
 2. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG, WUP oraz ZIT (Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej),
 3. koordynacja aktualizacji RPO WO 2014-2020 oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania Programu, w tym współpraca z OCRG, WUP oraz ZIT,
 4. dokonywanie obsługi procesu naboru, oceny, wyboru i wdrażania projektów składanych w ramach RPO WO 2014-2020,
 5. koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020 oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego monitorowania i kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania programów operacyjnych,
 6. obsługa procesu procedury odwoławczej beneficjentów od wyniku naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2014-2020,
 7. prowadzenie kontroli systemowych w IP oraz na miejscu realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020,
 8. obsługa procesu odzyskiwania należności w ramach ZPORR, PO KL RPO WO 2007–2013 oraz RPO WO 2014–2020,
 9. nadzór nad systemem raportowania nieprawidłowości w ramach ZPORR, PO KL, RPO WO 2007 – 2013, RPO WO 2014–2020,
 10. koordynacja wykorzystania pomocy technicznej w ramach RPO WO 2014-2020, Interreg V – A RCz – PL,
 11. opracowanie i koordynacja realizacji planów działań informacyjno-promocyjnych w województwie opolskim,
 12. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
 13. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Podmiotu Regionalnego w ramach Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska (Interreg V–A RCz–PL),
 14. prowadzenie punktów informacyjnych funduszy europejskich (Głównego oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim) – prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów, dofinansowanych z Funduszy Europejskich, a także działania z zakresu informowania o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym,
 15. realizacja zadań wynikających z opracowania oraz wdrażania programu regionalnego dla województwa opolskiego na perspektywę finansową 2021-2027.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Wytworzono: 02.02.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 25.07.2022, 10:08
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 11745

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry