Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim https://bip.opolskie.pl/2015/10/uzgadnianie-projektu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-o-znaczeniu-krajowym-i-wojewodzkim/ a

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
  • Projekt decyzji z załącznikiem graficznym
Marszałek Województwa – postanowienie

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9
45-867 Opole

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie