Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych https://bip.opolskie.pl/2014/06/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-pylu-pm10-oraz-poziomu-docelowego-benzoapirenu-wraz-z-planem-dzialan-krotkoterminowych/ a

Społeczeńtwo

Marszałek Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14 45-082 Opole

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032).

Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Zespół Polityki Ekologicznej
https://bip.opolskie.pl/2014/06/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-pylu-pm10-oraz-poziomu-docelowego-benzoapirenu-wraz-z-planem-dzialan-krotkoterminowych/https://bip.opolskie.pl/2014/06/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-pylu-pm10-oraz-poziomu-docelowego-benzoapirenu-wraz-z-planem-dzialan-krotkoterminowych/https://bip.opolskie.pl/2014/06/program-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-opole-ze-wzgledu-na-przekroczenie-poziomow-dopuszczalnych-pylu-pm10-oraz-poziomu-docelowego-benzoapirenu-wraz-z-planem-dzialan-krotkoterminowych/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Katarzyna Piechówka Województwo Opolskie