Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej https://bip.opolskie.pl/2014/01/sprawozdanie-dotyczace-wysokosci-pobranej-oplaty-depozytowej-i-przekazanej-nieodebranej-oplaty-depozytowej/ a

Dotyczy następujących podmiotów:

  • sprzedawca detaliczny, który potwierdził i pobrał opłatę depozytową za baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe,

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

  1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
  2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 45).

Sprawozdanie o którym mowa w w/w Rozporządzeniu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Nieodebraną opłatę depozytową należy przekazać na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:


61 1160 2202 0000 0001 5350 4146
w tytule: REGON,
z dopiskiem „opłata depozytowa BiA”

Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U z 2019 r. poz. 808).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. 2019r. poz. 811).
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami
https://bip.opolskie.pl/2014/01/sprawozdanie-dotyczace-wysokosci-pobranej-oplaty-depozytowej-i-przekazanej-nieodebranej-oplaty-depozytowej/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie