Informacja o wyrobach zawierających azbest https://bip.opolskie.pl/2014/01/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest/ a

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest.

Informację o wyrobach zawierających azbest przedkłada podmiot wykorzystujący wyroby zawierające azbest corocznie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja o wyrobach zawierających azbest powinna być zgodna  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Marszałek Województwa – przyjęcie i weryfikacja informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680).

  •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywani i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – zał. Nr 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami
https://bip.opolskie.pl/2014/01/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest/https://bip.opolskie.pl/2014/01/informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie