Uchwała Nr XXIV /261/2008 z dnia 30 września 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie gminom na zadania w dziedzinie kultury w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane na podstawie zawieranych umów w 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2008/10/uchwala-nr-xxiv-2612008-z-dnia-30-wrzesnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminom-na-zadania-w-dziedzinie-kultury-w-zakresie-ochrony-i-konserw/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXIV 30.09.2008 XXIV /261/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/10/uchwala-nr-xxiv-2612008-z-dnia-30-wrzesnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminom-na-zadania-w-dziedzinie-kultury-w-zakresie-ochrony-i-konserw/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie